Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van LATERfilm.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Medemensen. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medemensen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Medemensen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Medemensen te mogen claimen of te veronderstellen.

Medemensen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op LATERfilm.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Medemensen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Verzend- en leveringsbeleid
Na betaling ontvangt u een link waarmee u de film 48 uur lang zo vaak kan kijken als gewenst. Indien u hier geen gebruik van maakt, staat het u vrij ons te contacteren voor een volledige of gedeeltelijke terugbetaling. Wanneer u echter op de link klikt en de film start, vervalt deze mogelijkheid en kan de betaling niet ongedaan worden gemaakt.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van LATERfilm.nl op deze pagina.

Bedrijfsinformatie
Handelsnaam: Medemens. Adres: Kerkplein 33, 1391 GK Abcoude, KVK: 77430352. BTW-ID: NL003192807B90. Contact nummer: 0611335218.
Contactformulier.